Category Archives: سیستم کنفرانس ای تی پی ATPمیکروفن کنفرانس بیسیم ATP8804

02

مه 2019

میکروفن کنفرانس بیسیم ATP8804

میکروفن کنفرانس بیسیم ATP سیستم میکروفن کنفرانس بی سیم ATP8804 یک ست میکروفن کنفرانس با 4 میکروفن کنفرانس بیسیم ارائه می شود. بدون نیاز به سیم کشی بوده ودر بسیاری از مکان ها کاربرد دارد. هر یک از میکروفن ها دارای دکمه صحبت می باشند. تعداد 6 سیستم را می توان بصورت همزمان استفاده کرد که در مجموع تعداد 24 میکروفن و 4 منبع تغذیه را…

Readm More